અચાનક, હું સાથે અંત આવ્યો ત્રણ સુંદર ફિલીપીના કન્યાઓ શહેર છે. પર એક ફ્લોટ માટે તહેવાર પરેડ.

રેન્ડમ મેળવવામાં દ્વારા સંપર્ક ફ્લોટ પરેડ ડિરેક્ટર જ્યારે ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે શહેર છે.

તેમણે કહ્યું માગતા હોય તો હું શાબ્દિક જોડાવા ફૂલ ફ્લોટ પરેડ

હું ચાલુ કરવામાં આવી હતી જુઓ.

અને તેથી, હું હતી

આ વિડિઓ માં તમે જોશો એક કેનેડિયન વ્યક્તિ, ત્રણ ફિલીપીના કન્યાઓ, જૂથ ડ્રમર્સ અને એક સમગ્ર ટોળું સુંદર લોકો શહેર છે

About